Dodano do koszyka

Produkt
Tytuł jakiś
Cena:

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Regulamin sklepu Internetowego określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem studio3d.com.pl jest firma STUDIO 3D Jerzy Włodarski posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze 6410-921 oraz nr REGON: 340495917 i NIP: 9561627209.

 

II. Warunki sprzedaży i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać drogą mailową poprzez sklep internetowy.

2. Zamówienia są przyjmowane przez serwis 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Czas realizacji dla zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.

3. Produkty prezentowane w serwisie stanowią ofertę handlową w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Firma STUDIO 3D zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego

5. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców sklepu), Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Zamawiający ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Zamawiającego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Zamawiającego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci należność.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu lub u jego dostawców.

8. Firma STUDIO 3D w sklepie internetowym pod adresem studio3d.com.pl oferuje następujące sposoby płatności z dostawą na obszarze Polski:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem

c. PAYU

9. Firma STUDIO 3D w sklepie internetowym pod adresem studio3d.com.pl oferuje możliwość realizacji płatności zamówień przelewem bankowym na konto firmy STUDIO 3D dla dostaw poza Polskę do krajów dostępnych w formularzu zamówień.

10 Termin realizacji zamówień indywidualnych wynosi do 7 dni roboczych (średnio 4-5 dni). Realizacja zamówień większych ilości oraz wymagających przygotowania indywidualnych projektów jest określana indywidualnie dla każdego zamówienia.

11. Deklarowane terminy wysyłki produktów gotowych (2 dni, 3 dni, 4 dni itd.), czyli nie podlegających personalizacji oznaczają, że zamówiony produkt zostanie wykonany w ciągu deklarowanej ilości dni roboczych liczonych od początku pierwszego dnia roboczego jaki nastąpi po dniu, w którym zostało złożone zamówienie, przy czym soboty, niedziele i dni świąteczne są traktowane jako dni wolne od pracy. W przypadku produktów personalizowanych deklarowana ilość dni na wysyłkę jest liczona od początku pierwszego dnia roboczego jaki nastąpi po dniu, w którym Zamawiający zaakceptował komputerową wizualizację (projekt).

 

III. Zmiany w zamówieniach

1. Jest możliwa rezygnacja Zamawiającego z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona do STUDIO 3D w ciągu 12 godzin po złożeniu zamówienia i nie było ono opatrzone klauzulą PILNE. Rezygnacja jest niemożliwa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji zamówienia i/lub akceptacji komputerowej wizualizacji (projektu) produktu z personalizacją.

 

IV. Ceny produktów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu:

a. podawane są w PLN dla wersji polskojęzycznej,

b. podawane są w Euro dla wersji anglojęzycznej,

c. zawierają podatek VAT,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Reklamacje i zwroty

1.  Klient, który dokonał zakupu jako osoba fizyczna i nabył dany produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, podlega ochronie ustawowej jako konsument.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument może odstąpić od umowy zakupu, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionych produktów. W przypadku dostawy zamówienia partiami bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia ostatniej części zamówienia.

3. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

a. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. kiedy sprzedający, czyli w tym przypadku STUDIO 3D otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;

 

Zgodnie z powyższym art., gdy przedmiotem zamówienia jest kryształ z wykonanym indywidualnym projektem wg. specyfikacji klienta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a STUDIO 3D nie jest zobowiązane przepisami prawa do jego przyjęcia oraz automatycznego zwrotu ceny jego zakupu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości wykonania zamówionych produktów konsument ma jednak zawsze prawo złożyć reklamację. Wynikające z obowiązujących przepisów prawo konsumenta do odstąpienia od umowy dotyczy natomiast produktów prezentowanych w serwisie STUDIO 3D takich jak niespersonalizowane statuetki oraz podstawki pod statuetki.

4. Konsument chcąc zrezygnować z zakupionego przedmiotu, powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Konsument może zrobić to drogą elektroniczną składając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną wysyłając ją na adres biuro@studio3d.com.pl lub w formie pisemnej wysyłając ją na adres siedziby STUDIO 3D (ul.Przesmysłowa 38, 86-061 Brzoza).

5. STUDIO 3D rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni STUDIO 3D nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi STUDIO 3D.

6. STUDIO 3D potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.

7. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument powinien niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni, odesłać zwracany produkt wraz z dowodem jego zakupu (oryginałem lub też kopią). Koszt odesłania do STUDIO 3D zwracanego produktu ponosi konsument. Zwrot powinien nastąpić do siedziby STUDIO 3D

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia zamówionego produktu inny niż najtańsza forma dostawy oferowana przez STUDIO 3D konsumentowi zostanie zwrócona cena zamówionego produktu oraz kosztów najtańszej formy dostawy obowiązującej w momencie złożenia przez konsumenta zamówienia.

9. Zwrot kwoty należnej konsumentowi nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki zastosował konsument przy dokonywaniu płatności za zamówiony produkt, chyba że konsument wyrazi zgodę na zastosowanie innego sposobu płatności.

10. STUDIO 3D dokona zwrotu kwoty należnej konsumentowi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Termin ten jednak może zostać przedłużony do chwili otrzymania przez STUDIO 3D zwróconego produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego produktu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

 

VI. Dane osobowe i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Właściciel serwisu stosuje zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem.

2. Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Dokonywanie zamówień nie wymaga rejestracji. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania konta. Jednakże klienci, którzy są zarejestrowani mają ułatwiony proces zakupy poprzez wpisane już dane adresowe oraz dane do faktury jak również mają dostęp do historii zakupów. Założenie i utrzymywanie konta w serwisie jest bezpłatne.

4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych jest STUDIO 3D Jerzy Włodarski, mająca swoją siedzibę w Brzozie przy ul. Przemysłowej 38. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe ze względu na siedzibę sprzedającego polskie sądy powszechne.

3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością firmy STUDIO 3D Jerzy Włodarski i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

 Płatności obsługuje


Płatności